Od 8 marca zostanie uruchomiona elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych. To obowiązkowy system zapisów dziecka do I klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Urzędu Miasta Jarosławia.

Ponadto, w dniach od 4–25 marca odbędzie się nabór do klasy 4 i 7.
Nowością w ofercie naszej szkoły jest nabór do klasy 7 dwujęzycznej.
Prosimy zainteresowanych o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły, również spoza Jarosławia.

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy zapisy do klas 2, 3, 5, 6 w sekretariacie szkoły.

Nauczanie dwujęzyczne - informacja ogólna dlauczniów i rodziców

Nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w Polsce od roku szkolnego 1991/1992. Obejmowało ono dotychczas głównie szkoły średnie i gimnazja. W tej chwili również  od klasy VII mogą funkcjonować w szkole podstawowej klasy dwujęzyczne. Realizuje je nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 lub nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu niejęzykowego. Nauczanie języka angielskiego poszerzone jest o 2 godziny dodatkowe w tygodniu razem 5 godzin tygodniowo, a na  innych  nauczanych przedmiotach występują  elementy języka angielskiego bądź lekcje realizowane są w części po angielsku.

Terminy i zasady rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej

Informacje na temat klasy VII proponowanej na rok szkolny 2019/2020

7 a – klasa dwujęzyczna (5 godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny j. niemieckiego, co najmniej dwa przedmioty z elementami j. angielskiego/matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe)

Terminarz i zasady rekrutacji do klasy VII dwujęzycznej

NazwaData
Drzwi otwarte 03.03.2019

Złożenie deklaracji przystąpienia do klasy VII dwujęzycznej (osobiście lub drogą mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Deklaracja do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.jedynka-jaroslaw.pl

od 04.03 do 25.2019

Wstępna lista kandydatów 27.03.2019
Test predyspozycji językowych 03.06.2019 godz.14.00
Ogłoszenie wyników testu predyspozycji językowych do 10.06.2019
Złożenie świadectw ukończenia klasy VI w sekretariacie SP 1 do 28.06.2019
Ogłoszenie listy przyjętych do 5.07.2019

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Zasady przyjmowania uczniów do klasy dwujęzycznej

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia który:

  1. otrzymał promocję do klasy VII.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  2. wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
  3. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 kryteria przyjęć do publicznych placówek /Prawo Oświatowe/

W związku z tym komisja rekrutacyjna  przeliczy na punkty wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, ocenę z j. polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII z wyróżnieniem.

Przeliczenie odbywa się w następujący sposób:

Kryterium maksymalna liczba punktów do uzyskania
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych   40 pkt
oceny z j. polskiego na świadectwie, matematyki i j. obcego ( wiodącego)

 
celujący – 15  pkt

bardzo dobry – 10 pkt

dobry – 8  pkt

dostateczny – 5  pkt

dopuszczający – 2 pkt

45 pkt
świadectwo z wyróżnieniem   15 pkt